REGULAMIN ŚWIĄTECZNEJ PROMOCJI KONCERTU ''Klub 27 Symfonicznie''

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE


 1.1. Promocja organizowana jest pod nazwą
''Kup jeden bilet, a drugi otrzymasz w prezencie"
1.2. Niniejszy regulamin określa zasady, warunki uczestnictwa oraz czas trwania promocji
1.3. Organizatorem promocji jest Ceregiele Sp. z o.o. adres: Ofiar Oświęcimskich 17 50-069 Wrocław
 1.4. Celem promocji jest reklama koncertu "Klub 27 Symfonicznie''
1.5 .Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, poprzez stronę ticketmaster.pl
1.6. Konkurs rozpoczyna się o godzinie 23.59 w dniu 25.03.2023 r. i kończy się w dniu 26.03.2023r. o godzinie 23.59
 

2. ZASADY

  2. 1. Każdy (Kupujący) może zakupić dowolną liczbę biletów, która jest wielokrotnością 2 sztuk.
2.2. Zakupu można dokonać wyłącznie poprzez stronę Ticketmaster.pl
2.3. Uczestnictwo w promocji jest dobrowolne
2.4. Promocją objęte są wyłącznie miejsca wskazane przez organizatora, tj. : 19 MAJA – SPODEK – KATOWICE (PŁYTA, SEKTOR C i A)
29 WRZEŚNIA – COS TORWAR – WARSZAWA (PŁYTA, SEKTOR P1 i P3)
 Wrocław, NIP 8992777634
 2.5. Miejsca przy zakupie przydzielane są automatycznie, zaczynając od pierwszych
 wolnych miejsc najbliżej sceny.

3. REKLAMACJE

  3.1. Reklamacje dotyczące Promocji można składać w okresie 7 dni od dnia
 zakończenia Promocji pisemnie na adres e-mail: monika@ceregiele.com
 3.2 W celu przyspieszenia postępowania reklamacyjnego prosimy o wskazanie w reklamacji
 następujących danych: imię, nazwisko, oraz powody reklamacji.
3.3. Reklamacje będą rozstrzygane w terminie 14 dni od dnia złożenia
3.4. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji pisemnie za
 pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez Uczestnika.
 
4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
4.1. Uczestnik Promocji oŚwiadcza, ze zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego postanowienia
4.2.  Regulamin jest dostępny przez cały czas trwania Promocji
4.3. Postanowienia Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdować będą
powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
4.4.Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych Uczestników Promocji.

4. 5. Regulamin wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.
 
 Wrocław 21.03.2023


Offline Website Builder